Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Informacje dot. funkcjonowania parafii i nabożeństw - stan na dzień 26 marca 2020

Uwaga. Ważne informacje dotyczące funkcjonowania parafii i sprawowanych nabożeństw. Stan na 26 marca 2020.

Komunikat Prawosławnej Diecezji Białotocko-Gdańskiej po spotkaniu z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii Miasta Białegostoku

1. Wszystkie nabożeństwa duchowni będą odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem.

2. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, w którym zabrania się uczestnictwa wiernych na nabożeństwach powyżej 5-ciu osób (pod rygorem mandatu 5.000,- złotych). Rozporządzenie premiera obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku.

3. W trosce o łączność modlitewną z parafianami proboszczowie postarają się transmitować nabożeństwa z parafii on - line.

4. Informację dotyczącą transmisji proboszczowie umieszczą na internetowych stronach parafii i diecezji.

5. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w celu umożliwienia przystąpienia do sakramentu Eucharystii większej ilości wiernych, Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów będzie sprawowana codziennie.

6. O ewentualnych zmianach, podyktowanych ww. rozporządzeniem, a także dotyczących życia i funkcjonowania parafii, proboszczowie będą informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

 

Organizacja nabożeństw i posług w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku - stan na 26 marca 2020

1. Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z harmonogramem. Na wszystkich nabożeństwach będziemy modlić się za naszych parafian. Zgodnie z praktyką liturgiczną w soboty i niedziele na Liturgiach św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma oraz na akatystach i panichidach będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach. Jednocześnie informujemy, że możliwe jest pozostawienie karteczek z prośbą o modlitwę: w cerkwi przed nabożeństwami, w kancelarii parafialnej, telefonicznie (duchowieństwo parafialne), elektronicznie (e-mail, Messenger, Facebook).

2. Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca b.r., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach do 5 osób, apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. Zasada 5 osób będzie przez nas przestrzegana.

3. Aby umożliwić naszym wiernym przystępowanie do sakramentu spowiedzi i Eucharystii od poniedziałku do piątku, o godz. 8.00 będziemy sprawować Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów. Prosimy o konsultację telefoniczną z duchowieństwem w parafii w celu oszacowania potencjalnej liczby wiernych i zaplanowanie dogodnego terminu.

4. Udział w sobotnich liturgiach i panichidach musi być wcześniej ustalony z duchowieństwem parafialnym.

5. Cerkiew będzie otwarta dla modlitwy wiernych codziennie od godz. 7 do 8. W tym czasie, uwzględniając ograniczenia w liczbie osób, będzie można:

- pomodlić się,

- pozostawić kartki z imionami bliskich.

6. Po zakończeniu pierwszej niedzielnej Boskiej Liturgii - w godz. 9.30-11.30 - duchowni będą dyżurować w kaplicy chrzcielnej (w świetlicy parafialnej) ze Świętymi Darami. Osoby, które pragną przyjąć Eucharystię mogą w grupach 5-cio osobowych przyjść do świetlicy, przystąpić do sakramentu spowiedzi i Świętej Eucharystii. Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się: post eucharystyczny, wysłuchanie nabożeństwa (online, radio, telewizja) lub przeczytanie fragmentu Ewangelii i Listów Apostolskich przeznaczonych na ten dzień, przeczytanie modlitw. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do komunikatów duchowieństwa i starostów cerkiewnych.

7. Wizyty duszpasterskie z sakramentem Eucharystii lub świętym olejem odbywają się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu i dotyczą wyłącznie osób chorych.

8. Nabożeństwa z naszej parafii będą transmitowane na antenie Radia Orthodoxia i na profilu naszej parafii na portalu Facebook.

9. Prosimy o niekorzystanie z parkingu parafialnego usytuowanego bezpośrednio przy ul. Sikorskiego.

10. Dyżury członków rady parafialnej na nabożeństwach będą ustalane przez starostę parafii. Osoby opiekujące się cerkiewnym jaszczykiem będą uczestniczyć w nabożeństwie rotacyjnie.

11. Dyrygenci chórów będą rotacyjnie prosić o pomoc i uczestnictwo w nabożeństwach członków chórów cerkiewnych. Chórzystów prosimy o wyrozumiałość i ewentualne ustalenia optymalnych terminów z dyrygentami. Jednocześnie zachęcamy, aby wasz udział w nabożeństwie połączyć z przystąpieniem do Świętej Eucharystii.

12. W czasie szczególnych obostrzeń musimy zredukować obecność prysłużników w cerkwi. Prysłużnicy, którzy pragną uczestniczyć w nabożeństwach powinni kontaktować się w celu ustalenia harmonogramu z prot. Piotrem Kirylukiem.

 

Duchowieństwo parafii telefonicznie udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji związanych z Waszym uczestnictwem w nabożeństwach.

 

proboszcz parafii prot. Marek Ławreszuk

 

Harmonogram nabożeństw w dniach 26 marca - 4 kwietnia 2020

 

27 marca piątek

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

15.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

16.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

28 marca sobota

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Boska Liturgia i panichida za wszystkich zmarłych

[uwaga ze względu na pogrzeb i zaplanowaną panichidę 40 dnia oraz panichidę rocznicową nie będzie możliwości uczestnictwa w nabożeństwie w cerkwi, prosimy o pozostawienie Waszych karteczek wcześniej]

16.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

17.00 - całonocne czuwanie

 

29 marca niedziela

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Boska Liturgia

po nabożeństwie w kaplicy chrzcielnej spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli być na liturgii: w godz. 9.30-11.30.

10.00 - Boska Liturgia

16.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

17.00 - wieczernia z czytaniem Ewangelii wg św. Łukasza

 

30 marca poniedziałek

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

31 marca wtorek

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

 

1 kwietnia środa

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

17.00 - jutrznia z czytaniem wielkiego kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety

 

2 kwietnia czwartek

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

17.00 - akatyst Matki Bożej Królowej Wszystkich

 

3 kwietnia piątek

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

16.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

17.00 - jutrznia Soboty Akatystu ze śpiewem akatystu do Matki Bożej

 

4 kwietnia sobota

7.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

8.00 - Boska Liturgia

16.00 - otwarcie cerkwi, możliwość modlitwy indywidualnej

17.00 - całonocne czuwanie