Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Sakrament Namaszczenia Chorych

278864.p

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba 18 kwietnia w Wielki Poniedziałek, o godz. 16:00 w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sprawowany będzie sakrament Namaszczenia Chorych (Jeleooswiaszczenije).

Sakrament sięga swymi korzeniami do pierwszych wieków Chrześcijaństwa. Modlitwa i namaszczenie olejem chorego, ukazuje wierność nauce zawartej w Nowym Testamencie: „Choruje ktoś pośród was? Niech wzywa prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana! A modlitwa wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jkb 5,13-16). Troska o chorych wiernych jest obowiązkiem całej Cerkwi. Obrzęd ten powinien być sprawowany w cerkwi, w obecności tak wielu parafian, jak to tylko możliwe. Jeśli chory nie może się poruszać, wówczas obrzęd jest sprawowany w domu lub tez w szpitalu.

W obrzęd uzdrowienia powinna być zaangażowany cała Cerkiew, ponieważ choroba jednego z członków, podobnie jak grzech każdego z nich, dotyka całej Cerkwi.” Takie właśnie znaczenie ma również cerkiewny wymóg, aby obecnych było siedmiu prezbiterów, którzy siedmiokrotnie czytają Ewangelię oraz modlitwy, w czasie których pomazują chorych olejem.

Do sakramentu mogą przystępować jedynie osoby chore. Do sakramentu nie mogą przystępować dzieci, jak również osoby, nad którymi sakrament Namaszczenia, przy danej chorobie, był już sprawowany, albowiem jeśli z powodu określonej choroby sprawowano sakrament, nie może być on powtarzany. O przystąpieniu do sakramentu nie może decydować chęć uczestnictwa w nabożeństwie. Sakrament służy chorym cierpiącym z powodu poważnych chorób. Lekkomyślne przystępowanie do sakramentu, z powodów błahych niedomagań, ukazuje brak podporządkowania Cerkwi i przejaw egoizmu. Wspólna modlitwa ma służyć przede wszystkim ciężko chorym i to za nich zdrowi wierni, uczestniczący w sakramencie winni się modlić.

Sakrament ma na celu uzdrowienie naszego ciała. Cerkiew wyraża jednak wielką troskę o dusze wiernych, dlatego bezpośrednio po sakramencie, odprawiona zostanie Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów. W czasie Liturgii wszyscy przystępujący do sakramentu Namaszczenia powinni przystąpić do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii. Często choroby cielesne są emanacją choroby duszy. Oczyszczenie duchowe, poprzez przystąpienie do Eucharystii, pomaga więc uzdrowić nasze ciała.