Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Prot. Marek Ławreszuk - proboszcz parafii

Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). W 2008 uzyskał na ChAT stopień doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy pt. Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych (Studium teologiczno-kanoniczne) zaś w 2015 uzyskał habilitację na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej.

W latach 2005–2014 był nauczycielem religii prawosławnej w szkołach w Białymstoku oraz w latach 2008–2014 wizytatorem Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W latach 2009–2013 był wykładowcą liturgiki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2012 piastuje funkcję redaktora naczelnego czasopisma teologicznego „Elpis”. Jest profesorem nadzwyczajnym i p.o. kierownika Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Od 2017 jest proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.