Plan nabożeństw

Niedziele

8.00 - Boska Liturgia

czytania apostolskie, Ewangelia w jęz. cerkiewnosłowiańskim i polskim

10.00 - Boska Liturgia

17.00 - akatyst i molebien

 

Środy

8.00 - Boska Liturgia

 17.00 - akatyst do świętego Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy z molebniem przed św. relikwiami za chorych i cierpiących

Czwartki

17.00 - akatyst przed ikoną
Matki Bożej Wszechkrólowej

 

Piątki

8.00 - Boska Liturgia

 

Soboty

8.00 - Boska Liturgia

17.00 - całonocne czuwanie

 

 

Aktualności

Prot. Marek Ławreszuk - proboszcz parafii

Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). W 2008 uzyskał na ChAT stopień doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy pt. Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych (Studium teologiczno-kanoniczne) zaś w 2015 uzyskał habilitację na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej.

Święcenia diakońskie 14 stycznia 2005, święcenia kapłańskie 16 marca 2008 z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

W latach 2005–2014 był nauczycielem religii prawosławnej w szkołach w Białymstoku oraz w latach 2008–2014 wizytatorem Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W latach 2009–2013 był wykładowcą liturgiki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 2012 piastuje funkcję redaktora naczelnego czasopisma teologicznego „Elpis”. Jest profesorem nadzwyczajnym i p.o. kierownika Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Od 2017 jest proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. 5.10.2019 przyjął z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba order Świętych Cyryla i Metodego.

Publikacje prot. Marka Ławreszuka i działalność naukowa:

Monografie:

Ks. Marek Ławreszuk, Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, 341 s., ISBN 978-83-7507-045-3, (doktorat).
Ks. Marek Ławreszuk, Cerkiew Zmartwychwstania Zmartwychwstała, Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Białystok 2009, 64 s., ISBN: 978-83-929674-0-8.
Ks. Marek Ławreszuk, Cerkiew Św. Ducha, Parafia Prawosławna Św. Ducha w Białymstoku 2012, 128 s.
Ks. Marek Ławreszuk, Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, 144 s.
Ks. Marek Ławreszuk, Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, 502 s.
Jakub Kostiuczuk, Jerzy Tofiluk, Marek Ławreszuk, Włodzimierz Misijuk, Jarosław Charkiewicz, Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, ss. 140.
Piotr Chomik, ks. Roman Andrzej Płoński, ks. Marek Ławreszuk, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Fundacja Vidovdan, Białystok 2018, 176 s.
Bp Andrzej Borkowski, prot. Marek Ławreszuk, d. Piotr Makal, prot. Włodzimierz Misijuk, Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Tom I. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, ss. 220.

Przekłady i redakcje:

Kabasilas Mikołaj, Komentarz Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, tłum. i red. ks. Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Warszawa 2009, 128 s., ISBN 978-83-60311-23-3.
Archimandryta Bazyli (Gondikakis), Hymn wejścia. Elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu, tłum. i komentarz ks. dr Marek Ławreszuk, red. prof. dr hab. Biskup Jerzy (Pańkowski), ks. dr Marek Ławreszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 200.

Publikacje:

Ks. Marek Ławreszuk, Pojęcie „terenu kanonicznego” we współczesnej eklezjologii prawosławnej, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 15-16(2007), s. 209-224.
Ks. Marek Ławreszuk, Historyczne i liturgiczne znaczenie hymnu „Swietie Tichyj”, w: Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 4/2007, s. 57-63.
Ks. Marek Ławreszuk, Jedność w różnorodności. W stronę zdrowej jedności, w: Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 4/2008, s. 51-54.
Ks. Marek Ławreszuk, Wiara i poznanie – jubileuszowe wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, w: Wiadomości PAKP, nr 6-7 2008, s. 20-21.
Ks. Marek Ławreszuk, Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 19-20 (2009), s. 73-102.
Ks. Marek Ławreszuk, Historyczny rozwój Typikonu jerozolimskiego i jego współczesna rola, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 19-20 (2009), s. 167-198.
Ks. Marek Ławreszuk, Prawosławne koncepcje rozwiązania współczesnych problemów nacjonalistycznych, w: Latopisy Akademii Supraskiej. Kościół Prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja, Białystok 2011, s. 205-215.
Komisja redakcyjna (bp prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pańkowski, ks. prof. dr Anatol Szymaniuk, ks. dr Marek Ławreszuk, ks. mgr Tomasz Stempa, prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, mgr Jerzy Betlejko) – Archijeratikon, przekład ks. mitrat dr Henryk Paprocki, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2011, 328 s., ISBN: 978-83-60311-43-1.
Ks. Marek Ławreszuk, Cykl dobowy w Kościele pierwszych wieków, w: Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 1/2012, s. 11-19.
Ks. Marek Ławreszuk, Praktyka liturgiczna Ławry św. Sawy Uświęconego, w: Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 1 (70) 2012, s. 12-15.
Ks. Marek Ławreszuk, Nabożeństwa chrześcijańskie w IV wieku na podstawie „Konstytucji Apostolskich”, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 25-26 (2012); s. 133-153.
Ks. Marek Ławreszuk, Paschalia Kościoła prawosławnego: metody obliczania daty Paschy, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 25-26 (2012); s. 217-277.
Ks. Marek Ławreszuk, Krótka charakterystyka ksiąg liturgicznych Kościoła prawosławnego, w: Prawosławie jako czynnik odnowy tradycyjnych wartości chrześcijańskich w Unii Europejskiej, red. dr Roman Dubec, prof. Ján Husár, Gorlice 2012, ISBN 978-83-63055-11-0, s. 234-253.
Ks. Marek Ławreszuk, Ascetyzm we współczesnej tradycji liturgicznej Kościoła Prawosławnego, w: Vzdelávanie – Kultúra – Duchovnosť. Od homo loquens k homo spiritualis, Presov 2012, s. 121-129.
Ks. Marek Ławreszuk, Poszukiwanie przyczyny różnic cerkiewnosłowiańskiego i polskiego tłumaczenia tekstu anafory Liturgii św. Bazylego Wielkiego, w: Latopisy Akademii Supraskiej, vol. 3, Białystok 2013, s. 67-84.
Ks. Marek Ławreszuk, Mnich i teolog – charakterystyka Świętych Braci na podstawie tekstów liturgicznych, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 27 (2013), s. 57-61.
Ks. Marek Ławreszuk, Idee mesjańskie w Prawosławiu. Mesjanizm w testamencie św. księcia Łazarza, w: Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 27 (2013), s. 181-186.
Ks. Marek Ławreszuk, Starość w rozumieniu Kościoła prawosławnego, w: Starość. Doświadczenia egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp: Jarosław Ławski, red.: Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Grzegorz Kowalski, Białystok 2013, s. 233-245.
Ks. Marek Ławreszuk, Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego, w: Elpis, 16 2014, s. 33-41.
Ks. Marek Ławreszuk, Stosunek Kościoła prawosławnego wobec osób żyjących w związkach pozamałżeńskich, w: Miscellanea Historico-Iuridica T. 13, Z. 2, 2014, s. 139-148.
Ks. Marek Ławreszuk, Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w: Elpis, 16 2014, s. 87-94.
Ks. Marek Ławreszuk, Invocation of Holy Spirit in anaphora of Saint John Chrysostom and Saint Basil the Great, w: Studia Oecumenica, 14 2014, s. 195-212.
Ks. Marek Ławreszuk, Организация обучения православной религии в Польше в конце XX — начале XXI вв., w: Вестник Екатеринбургской духовной семинарии, 1 2014, s. 182-190.
Ks. Marek Ławreszuk, Edykt tolerancyjny a rozwój tradycji liturgicznej, w: Rocznik Teologiczny ChAT, 1 2014, s. 73-88.
Прот. Марк Лаврешук, Современная литургическая практика Польской Автокефальной Православной Церкви: Богослужебный календарь, w: Церковь Богословие История. Материалы III Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 г.), s. 315-328.
Ks. Marek Ławreszuk, Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, w: Elpis, 17 2015, s. 121-126.
Ks. Marek Ławreszuk, W poszukiwaniu męczeństwa.Analiza prawosławnych tekstów liturgicznych, w: Elpis, 17 2015, s. 31-36.
Ks. Marek Ławreszuk, Być dla innych, w: Cerkiewny wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 3 2016, s. 14-18.
Ks. Marek Ławreszuk, The Role of the Holy Spirit in Human Deification, w: Elpis, 18 2016, s. 21-26.
Ks. Marek Ławreszuk, „Oto matka moja i moi bracia” – chrześcijańskie rozumienie rodziny, w: Elpis, 18 2016, s. 127-131.
Ks. Marek Ławreszuk, Wychowanie do postawy dialogu w katechezie Kościoła prawosławnego, w: Studia Oecumenica 16 (2016), s. 151-166.
Ks. Marek Ławreszuk, Starotestamentowe korzenie chrześcijańskich tradycji liturgicznych, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 177-192.
Ks. Marek Ławreszuk, Cisza w nabożeństwie prawosławnym, w: Elpis, 19 2017, s. 79-84.
Ks. Marek Ławreszuk, Rodzina, duchowny i ich miejsce przy umierającym człowieku, w: Elpis, 19 2017, s. 29-33.
Ks. Marek Ławreszuk, Porządek prowadzący do chaosu, w: Cerkiewny wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 4 2018, s. 35-40.
Ks. Marek Ławreszuk, Polska terminologia prawosławna–analiza stanu obecnego, w: Elpis, 20 2018, s. 159-163.
Katarzyna Czarnecka, ks. Marek Ławreszuk, „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”–struktura artykułu hasłowego, w: Elpis, 20 2018, s. 221-230.
Ks. Marek Ławreszuk, Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej, w: Elpis, 21 2019, s. 15-19.
Ks. Marek Ławreszuk, Pogrzeb nieochrzczonych dzieci w praktyce liturgicznej Cerkwi prawosławnej, w: Studia Oecumenica, 19 2019, s. 193-211. https://doi.org/10.25167/so.546.

 

Artykuły popularno-naukowe:

Wiosna duchowa. Znaczenie Wielkiego Postu na podstawie wybranych tekstów Trodionu Postnego, w: Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 1 (42) 2005, s. 4-6.
Słowo na dzień 14-go sierpnia, w: Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 2 (55) 2008, s. 3-4.
Slava Studenicy i cierpiące Kosowo, w: Przegląd Prawosławny 8 (230) sierpień 2004.
W gąszczu jurysdykcji, w: Przegląd Prawosławny 11 (233) listopad 2004.
List do Piłata, w: Przegląd Prawosławny 11 (245) listopad 2005.
Salva i monasteri, w: Przegląd Prawosławny 8 (254) sierpień 2006.
Dzień św. Wita, w: Przegląd Prawosławny 9 (255) wrzesień 2006.
Zmartwychwstanie, w: Przegląd Prawosławny 7 (265) lipiec 2007.
Moja narodowość – prawosławny, w: Przegląd Prawosławny 12 (270) grudzień 2007.
O konieczności modlitwy, w: Przegląd Prawosławny 1 (319) styczeń 2012.
Konieczność oddawania czci Bogu, w: Przegląd Prawosławny 2 (320) luty 2012.
Wielki Post a Wielki Tydzień – kilka uwag liturgicznych, w: Przegląd Prawosławny 3 (321) marzec 2012, s. 10-12.
Teologia w języku, w: Przegląd Prawosławny 11 (329) listopad 2012, s. 28-30.
Ślub – formalność, tradycja czy sakrament?, w: List informacyjny. Pismo Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, nr 3 (90) 2012, s. 22-27.
Eucharystia a Pascha, w: Przegląd Prawosławny, 6 (336) czerwiec 2013, s. 40-42.
Prawosławie wobec działań unijnych, w: Wiadomości PAKP, nr 6 2014, s. 18-19.
Kazanie na Dzień Niepodległości, w: Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 2018, s. 20-26.
Radość Narodzenia Chrystusa, w: Wiadomości PAKP, nr 1 2020, s. 2.
PAKP i uznanie ukraińskiej autokefalii, w: Wiadomości PAKP, nr 1 2020, s. 13-17.